Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Κωδικός Μηχανογραφικού: 550
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9981
Βάση 2017
Εισακτέοι
101
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος θα αποκτήσεις τις γνώσεις των βασικών αρχών στις εφαρμογές και τις σχέσεις διάφορων θεμάτων δασοπονίας και έργων φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής τεχνικών, βιολογικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική παραγωγή και πολυλειτουργική διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων καθώς και στη διατήρηση, αναβάθμιση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Δασοπονία και στα Έργα του Φυσικού Περιβάλλοντος με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος θα έχεις αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιηθείς:

 • Σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις και κοινοπραξίες καθώς και σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας δασικών προϊόντων.
 • Σε οργανισμούς ΝΠΔΔ, όπως ΟΓΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ. ΠΕΣΕΓΕΣ κ.λπ., σε εργασίες που έχουν σχέση με το αντικείμενο σου.
 • Στη Δασική Υπηρεσία (Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών).
 • Εκτός από τα παραπάνω οι Τεχνολόγοι Δασοπονίας μπορούν να εργαστούν ως ιδιώτες.
 • Στην εκπόνηση, επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση δασικών μελετών.
 • Ως Εργολήπτης Δασοτεχνικών Έργων (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δασών).
 • Ως Εργολήπτης Έργων Πρασίνου (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά από την εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και υποχρεωτικά επιλογής και ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες:

 1. Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΕ), μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα σχετικά με θετικές, τεχνικές, βιολογικές και οικολογικές επιστήμες κ.ά.
 2. Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα σχετικά με ειδικά τεχνικά και βιολογικά γνωστικά αντικείμενα κ.ά.
 3. Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στον χειρισμό της βλάστησης, στη διαχείριση λιβαδιών, στη δασική οδοποιία, σε έργα ελέγχου ορεινών υδάτων κ.ά.
 4. Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων Διοίκησης – Οικονομίας – Νομοθεσίας – Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) με γνωστικά αντικείμενα όπως: της Δασικής Οικονομικής και Εκτιμητικής, Δασικής – Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, Δασικής Διαχείρισης κ.ά. Τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών, επιχειρήσεων, φορέων διαχείρισης περιοχών και οργανισμών, που σχετίζονται με την ειδικότητα.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται βάση του Π.Δ. 109 άρθρο 3/1989 (Φ.Ε.Κ. 47 τ.Α΄/10.02.1989).

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

7569
36