Ιατρικά Εργαστήρια

Κωδικός Μηχανογραφικού: 623
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15562
Βάση 2017
Εισακτέοι
77
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων θα αποκτήσεις την απαραίτητη τεχνολογική και επιστημονική γνώση έτσι ώστε να μπορείς μελλοντικά να στελεχώσεις τα εργαστήρια: Μικροβιολογικό–Ιολογίας, Βιοχημικό/Κλινικοχημικό, Αιματολογικό, Αιμοδοσίας-Τράπεζας αίματος, Ανοσολογικό-Ιστοσυμβατότητος, Πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση ραδιοανοσολογικών εξετάσεων, Ορμονολογικό-Ενδοκρινολογικό, Τοξικολογικό, Παθολογοανατομικό-Ογκολογικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής, Μοριακής βιολογίας και Πειραματοζώων ή οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο έχει σχέση με το γνωστικό σου αντικείμενο και ανήκει στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Στόχος του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης, κατάλληλα καταρτισμένους ώστε να αναλάβουν την πραγματοποίηση όλων των Εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων, ικανούς να συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στη οργάνωση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου εργασίας τους αλλά και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στο χώρο της ειδικότητάς τους. Επίσης ικανούς να μεταδώσουν τη γνώση και να καθοδηγήσουν κατάλληλα άλλους κατώτερης κατάρτισης εργαζόμενους του χώρου.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος, πτυχιούχος Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μπορείς να δραστηριοποιηθείς είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνολόγους στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Αιματολογίας
 • Αιμοδοσίας
 • Ανοσολογίας
 • Βιοχημείας – Κλινικής Χημείας
 • Ιστοπαθολογίας
 • Ιολογίας
 • Μικροβιολογίας
 • Μυκητολογίας
 • Παρασιτολογίας
 • Πειραματόζωων

Στα αντικείμενα αυτά και στους αντίστοιχους τομείς θα μπορείς να αναλαμβάνεις υπεύθυνα:

 • Να δίνεις οδηγίες στους εξεταζομένους για την κατάλληλη προετοιμασία τους και τη σωστή συλλογή του δείγματος για την εκάστοτε εξέταση.
 • Τη λήψη βιολογικών δειγμάτων.
 • Την Παραλαβή δειγμάτων που προσκομίζονται στο εργαστήριο.
 • Την Προετοιμασία των προς εξέταση δειγμάτων.
 • Την παρασκευή όλων των απαραίτητων υλικών, αντιδραστηρίων, και διαλυμάτων.
 • Την επίστρωση επιχρισμάτων και εκτέλεση τεχνικών χρώσεων.
 • Την προετοιμασία και έλεγχο κάθε είδους οργάνων και μηχανημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν.
 • Μετά το πέρας των εξετάσεων αναλαμβάνεις υπεύθυνα και υπογράφεις την εκτέλεση του μέρους που σου ανατέθηκε στις εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν.
 • Επιπλέον στο εργαστήριο Αιμοδοσίας (Τράπεζα Αίματος) θα δίνεις οδηγίες στους υποψηφίους αιμοδότες για την κατάλληλη προετοιμασία τους και θα ελέγχεις αυτούς πριν την αιμοληψία αν είναι σε θέση να αιμοδοτήσουν, ενώ κατόπιν μπορείς να αναλάβεις τις επιμέρους εργασίες για την παρασκευή παραγώγων αίματος κ.λπ.
 • Ιδιαίτερα στο εργαστήριο πειραματόζωων επιστατείς για τη σωστή εκτροφή και διαβίωση των πειραματόζωων και οργανώνουν την αναπαραγωγή τους. Επιμελήσαι τη χορήγηση των φαρμάκων και διαφόρων ουσιών στα ζώα. Είσαι υπεύθυνος για τις ερευνητικές επεμβάσεις σε αυτά προβαίνοντας σε νάρκωση των πειραματόζωων, κατά ανώδυνο τρόπο, ώστε να τους γίνουν οι διάφορες επεμβάσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες περί προστασίας των ζώων.
 • Συνεργάζεσαι με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την επιλογή των πειραματόζωων.
 • Επίσης συμμετέχεις στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων, στην επιλογή εξοπλισμού (μηχανημάτων, οργάνων), ενώ επιβλέπεις την ορθή τακτική συντήρηση και καθαρισμό των μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών κ.λπ. εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που προβλέπονται.
 • Αναλαμβάνεις την επιλογή και εφαρμογή των πλέον καταλλήλων εργαστηριακών μεθόδων.
 • Συμμετέχουν στις επιτροπές προμηθειών αναλώσιμου υλικού, στον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων, στην τήρηση αρχείων, στις εργασίες και ερευνητικές μελέτες που εκπονούνται στα εργαστήρια.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται σε μαθήματα Γενικής υποδομής: Ιατρική Φυσική, Χημεία, Βιοχημεία, Φυσιολογία, Ανατομική, Γενική Μικροβιολογία, Σχεδιασμός έρευνας και Στατιστική, Τεχνολογία Οργάνων, σε μαθήματα Ειδικής υποδομής: Ιατρική Βιοτεχνολογία, Φυσιολογία, Γενική Παθολογική Ανατομική, Θρεπτικά Υποστρώματα, Μυκητολογία, Παρασιτολογία, Ιολογία, Ιστολογία, Πειραματόζωα, Αιμοληψίες, σε μαθήματα Ειδικότητας: Αιματολογία, Αιμοδοσία, Κλινική Χημεία, Ανοσολογία, Ιατρική Μικροβιολογία, Ειδική Παθολογική Ανατομική και σε μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας, ανθρωπιστικών σπουδών: Εφαρμογές πληροφορικής, Εργασιακές Σχέσεις-Δεοντολογία Επαγγέλματος, Ασφάλεια Εργαστηρίου, Βιοηθική.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα 163, ( ΦΕΚ 118/14-6-1996).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Ιατρική Απεικόνιση
 2. Στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής
 3. Ηλεκτρονικά MSc με ιατρικά όργανα
 4. Στη Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία
 5. Στην Ιατρική Μοριακή Βιολογία (βιοπληροφορική)
 6. Στην Οργανική και την Ιατρική Χημεία
 7. Βιοστατιστική.

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

2752
24