επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12271
Βάση 2017
Εισακτέοι
161
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής θα εισαχθείς μέσω της εκπαίδευσης στην πολύπλοκη, δυναμική φύση της Νοσηλευτικής επιστήμης όπως αυτή δραστηριοποιείται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη. Επιπλέον θα αναπτύξεις γνώσεις, δεξιότητες και στάση-διάθεση με τις οποίες θα καταστείς ικανός να αξιολογείς τις ανάγκες υγείας των ατόμων, να παρεμβαίνεις στην αντιμετώπιση των αναγκών αυτών με επιδέξια νοσηλευτική φροντίδα και να αξιολογείς τα αποτελέσματα.
Ο γενικός αντικειμενικός σκοπός του Τμήματος είναι να ετοιμάσει Νοσηλευτές γενικών φροντίδων οι οποίοι να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία των ατόμων/ομάδων ή την αυτονομία των ζωτικών φυσικών και διανοητικών λειτουργιών τους, λαμβάνοντες υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ έχεις το δικαίωµα απασχόλησης στην Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, είτε ως στέλεχος Νοσηλευτικών µονάδων στον ιδιωτικό τοµέα είτε αυτοαπασχολούµενος ως πολυδύναµος νοσηλευτής γενικών φροντίδων, στα πλαίσια των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Επίσης μπορείς να καλύψεις τοµείς Νοσηλευτικών ειδικοτήτων ελλείψει Ειδικών Νοσηλευτών αφού εκπαιδευτείς σε ταχύρρυθµα προγράµµατα.
Ειδικότερα μπορείς επίσης να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Στην Νοσηλευτική εκπαίδευση Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
 • Σε Νοσοκομεία (ο μεγαλύτερος αριθμός Νοσηλευτών εργάζεται στα Νοσοκομεία)
 • Σε Κέντρα Υγείας
 • Σε Υγειονομικούς και άλλους οργανισμούς, Ι.Κ.Α., Ε.Ε.Σ., Π.Ι.Κ.Π.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., Σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • Να εξελίσσεσαι σε όλο το φάσµα της διοικητικής ιεραρχίας σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
 • Ακόµα έχεις το δικαίωµα να διεξάγεις µελέτες για έρευνα µε σκοπό την προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήµης και Μεθοδολογίας.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δεν παρουσιάζει κατευθύνσεις. Χωρίζεται σε μαθήματα Γενικής υποδομής στα οποία περιλαμβάνεται η Ανατομία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Μικροβιολογία, Πληροφορική Υγείας κ.α. , σε μαθήματα Γενικής υποδομής όπως Κοινοτική Νοσηλευτική, Γεροντολογική Νοσηλευτική, Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική, σε μαθήματα Ειδικότητας κάποια από τα οποία είναι Χειρουργική Νοσηλευτική, Παθολογική Νοσηλευτική, Ψυχιατρική, Παιδική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Μητρότητας και τέλος σε μαθήματα Δ.Ο.Ν.Α το περιεχόμενο των οποίων ενδεικτικά είναι η Ψυχολογία, Νοσηλευτική Δεοντολογία Επαγγελματική Νομοθεσία, Νοσηλευτική Διοίκηση, Μεθοδολογία Έρευνα στη Νοσηλευτική.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται βάση του Π.Δ.351 /1989 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/14.06.1989).
Μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα σου μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις ως πτυχιούχος Νοσηλευτικής ΤΕΙ μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. «Νοσηλευτική Παθολογία»
 2. «Αντιµετώπιση του Πόνου»
 3. «∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
 4. «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας»
 5. «∆ιοίκηση της Υγείας»
 6. «Κοινοτική Νοσηλευτική»
 7. «Ψυχική Υγεία»
 8. «Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική»
 9. «Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική»
 10. «Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα»
 11. «Παιδιατρική Νοσηλευτική»

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

7569
36