επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15205
Βάση 2022
Εισακτέοι
123
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών θα  μάθεις σχετικά με τη δομοστατική και υδραυλική μηχανική, τη γεωτεχνική τις συγκοινωνιακές υποδομές και τις μεταφορές αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών μπορείς να εργαστείς σε θέσεις της άμεσης εξειδίκευσής σου τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • Σε τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρείες ως υπεύθυνος για την εκπόνηση μελετών οικοδομικών κατασκευών.
 • Σε βιομηχανίες σε θέσεις που ασχολούνται με την στατική και την αντοχή των υλικών.
 • Στα Υπουργεία (π.χ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Μεταφορών κ.α) σε θέσεις της αρμοδιότητάς σου.
 • Ως υδραυλικός μηχανικός.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην διδασκαλία σχετικών μαθημάτων. 

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών θα καλύψεις το γνωστικό αντικείμενο των παρακάτω επιστημονικών περιοχών:

 • Στατική και δυναμική των κατασκευών.
 • Κατασκευές σκυροδέματος.
 • Μεταλλικές κατασκευές.
 • Δομικά υλικά.
 • Οικοδομική.
 • Φυσική των κτιριακών κατασκευών.
 • Ενεργειακός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων.
 • Σεισμική μηχανική και αντισεισμική τεχνολογία.
 • Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης των κατασκευών.
 • Εφαρμογές της πληροφορικής στις κατασκευές.
 • Μηχανική των κατασκευών και του συνεχούς μέσου.
 • Αντοχή υλικών και δομικών στοιχείων.
 • Πειραματική μηχανική.
 • Σχεδιασμός και ανάλυση δομικών έργων.
 • Κατασκευές από φυσικούς και τεχνητούς λίθους (τοιχοποιίες κ.τ.λ.).
 • Σύμμεικτες κατασκευές.
 • Ξύλινες κατασκευές.
 • Πυροπροστασία των κατασκευών.
 • Νέες τεχνολογίες υλικών και κατασκευών.
 • Κατασκευές και φυσικό περιβάλλον.
 • Συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση κατασκευών (μνημεία, διατηρητέα κτίρια κ.τ.λ.).
 • Βιομηχανοποιημένη δόμηση και προκατασκευές.
 • Βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα στις κατασκευές.
 • Ανάλυση κύκλου ζωής στις κτιριακές κατασκευές.
 • Ασφάλεια και υγιεινή στις κατασκευές.
 • Τεχνολογία σκυροδέματος.
 • Αντισεισμική τεχνολογία και παθολογία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Γεφυροποιία.
 • Προεντεταμένο σκυρόδεμα.
 • Διαχείριση σεισμικού κινδύνου.
 • Σύγχρονες τεχνολογίες αντισεισμικής προστασίας (Ενεργητικά και παθητικά συστήματα).
 • Ελαστοπλαστικός σχεδιασμός κατασκευών.

Η κατεύθυνση της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (Τ.Υ.Τ.Π.) καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των επιστημονικών περιοχών:

 • Μηχανική των ρευστών
 • Ροές υπό πίεση
 • Ροές με ελέυθερη επιφάνεια
 • Υπόγεια υδραυλική
 • Πειραματική υδραυλική
 • Τεχνική υδρολογία Διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση υδατικών πόρων
 • Λειτουργία και διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων
 • Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα
 • Διευθυτήσεις ποταμών και χειμάρρων
 • Υδροηλεκτρικά έργα
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων
 • Ακτομηχανική Παράκτια ωκεανογραφία
 • Λιμενικά έργα Θαλάσσια έργα (παράκτια και ανοικτής θάλασσας)
 • Έργα προστασίας και ανάπλασης ακτών
 • Διαχείριση παράκτιων ζωνών
 • Ήπιες μορφές ενέργειας
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Οικονομική του περιβάλλοντος

Η κατεύθυνση της Γεωτεχνικής Μηχανικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των εξής επιστημονικών περιοχών:

 • Αντιστηρίξεις.
 • Αυτοματοποιημένη σχεδίαση.
 • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.
 • Γεωδαισία.
 • Γεωματική, μετρολογία, παρακολούθηση και διαχείριση καταστροφών (φυσικών, ανθρωπογενών).
 • Γεωτεχνική σεισμική μηχανική.
 • Επίδραση του περιβάλλοντος στις μετρήσεις.
 • Εργαστηριακές και επι τόπου δοκιμές εδαφομηχανικής, εδαφοδυναμικής και βραχομηχανικής.
 • Εφαρμοσμένη γεωφυσική.
 • Εφαρμοσμένη υδρογεωλογία.
 • Θεμελιώσεις κτιριακών και τεχνικών έργων.
 • Θεωρητική και εφαρμοσμένη βραχομηχανική.
 • Θεωρητική, πειραματική και εφαρμοσμένη εδαφομηχανική-εδαφοδυναμική.
 • Κατολισθήσεις και έργα προστασίας των εδαφών.
 • Μέθοδοι βελτίωσης του εδάφους.
 • Μέθοδοι και εφαρμογές φωτοερμηνείας-τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας-γεωπληροφοριακών συστημάτων.
 • Περιβαλλοντική γεωτεχνική μηχανική.
 • Περιβαλλοντική τεχνική γεωλογία.
 • Φυσικοί κίνδυνοι. Σήραγγες.
 • Τεχνική γεωδαισία.
 • Τεχνική γεωλογία.
 • Τεχνική σεισμολογία.
 • Τεχνολογία γεωσυνθετικών υλικών.
 • Υπόγεια έργα.
 • Φράγματα.
 • Χαράξεις τεχνικών έργων.
 • Χωμάτινες κατασκευές και γεωτεχνικά έργα.

Η κατεύθυνση των Μεταφορών, της Συγκοινωνιακής Υποδομής, της Διαχείρισης Έργου και της Ανάπτυξης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού στα αντικείμενα των Μεταφορών, της Οδοποιίας, της Συγκοινωνιακής τεχνικής, των Αεροδρομίων, της Σιδηροδρομικής, της Οδικής ασφάλειας, του Περιβάλλοντος από τη σκοπιά των έργων οδοποιίας, της Διαχείρισης και οργάνωσης έργων πολιτικού μηχανικού, των Δομικών μηχανών και της Χωροταξικής ανάπτυξης. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ, μπορείς να εγγραφείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.tee.gr . Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πολιτικών μηχανικών ορίζονται από τον Ν.4663/1930 (ΦΕΚ 149 Α) και άλλα μεταγενέστερα διατάγματα. Επιπλέον, ως απόφοιτος του τμήματος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 12.01 Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων (Κωδικός Π.Ε. 12 Πολιτικών Μηχανικών)

Μεταπτυχιακά

Από το ακαδημαϊκό έτος 2006 – ’07 λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης το οποίο έχει διάρκεια ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους και τίτλο:

-“Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων” (Δ.Δ.Τ.Ε.)

Τα τέσσερα διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών έχουν τους ακόλουθους τίτλους:

-“Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού”

-“Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση συστημάτων μεταφορών” (Σ.O.Δ.Σ.M.)

-“Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής”

 

-“Δίκαιο και μηχανική της ενέργειας”.

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Μηχανικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) MS Construction Management β) Master of Engineering /Master of Science in Sustainable Engineering, γ) MSc in Engineering – Technology Based Business Development δ) Master’s in Project Management, ε) Engineering Management.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4