Ελληνικής Φιλολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 106
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13532
Βάση 2017
Εισακτέοι
184
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος έχεις τη δυνατότητα να μελετήσεις και να ερευνήσεις τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, τις εκδηλώσεις του πνευματικού και άλλου βίου του Ελληνισμού διαχρονικά και γενικά θα αποκτήσεις τα κατάλληλα εφόδια για τη θεωρητική και πρακτική σου κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος μπορείς να απασχοληθείς:

 • καθηγητής στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία, φροντιστήρια ή ιδιαίτερα
 • ερευνητής σε αρχεία, βιβλιοθήκες και επιστημονικά κέντρα
 • επιμελητής ή διορθωτής κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Θεατρικούς Οργανισμούς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
 • Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ, σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, σχολές Ενόπλων Δυνάμεων 

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση αυτή ασχολείται με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Φιλοσοφικά Κείμενα
 • Πεζογραφία
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Λυρική Ποίηση
 • Ιστοριογραφία
 • Ποιητικά Κείμενα
 • Γενική Διδακτική
 • Επική Ποίηση
 • Παπυρολογία
 • Επιστημονική Γραμματεία
 • Κριτική κειμένων
 • Αρχαιοελληνικοί μύθοι
 • Αρχαία Λογοτεχνική Κριτική
 • Αρχαία Ιατρική
 • Κωμωδία, Τραγωδία
 • Δραματική Ποίηση
 • Μεταφραστική Θεωρία και Πράξη
 • Κοινωνικές και ηθικές αξίες της ελληνικής αρχαιότητας μέσα από τις γραμματειακές πηγές
 • Μετρική,
 • Ιδιωτικός και δημόσιος βίος στην ελληνική αρχαιότητα 

Η κατεύθυνση αυτή ασχολείται με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία
 • Ιστοριογραφία
 • Βυζαντινή Υμνογραφία
 • Γενική Διδακτική
 • Νεοέλληνες Συγγραφείς
 • Συγκριτική Γραμματολογία
 • Νεοελληνική Κριτική
 • Ζητήματα διακειμενικών σχέσεω
 • Γυναικεία γραφή: η συμβολή των γυναικών στη Νεοελληνική, Μεσαιωνική Φιλολογία και Πληροφορική
 • Βυζαντινή Ρητορική
 • Βυζαντινή Λογοτεχνία/Γραμματεία
 • Νεοελληνική Δραματουργία
 • Βυζαντινή Επιστολογραφία 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να διεκδικήσεις το διορισμό σου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς αποκτάς το ΠΕ 02 Κλάδος Φιλολόγων.

Αναλυτικότερα τα επαγγελματικά σου δικαιώματα είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού περιβάλλοντος και καθεστώτος που θα εργάζεσαι. Όταν εργάζεσαι σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), τον ∆ηµοσιουπαλληλικό Κώδικα και τον ∆ιαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Όταν εργάζεσαι στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα επαγγελµατικά σου δικαιώµατα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συµβάσεις εργασίας µεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Arts in Classical and Modern Philology and Literature
 • B.A. in Classics
 • BA (Hons) English and American Literature and Sociology
 • Master in Philology

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

956
9